لیست جزایر خلج فارس

📅 انتشار : 1399/12/17 📅 بروزرسانی : 1399/12/17 بازدید : 875

 

جزایر ایرانی ( مسکونی )

جزایر ایرانی ( غیر مسکونی )

جزیره کیشجزیره چراغی
جزیره قشمجزیره سه دندون
جزیره تنب بزرگجزیره مرغی
جزیره تنب کوچکجزیره آریایی
جزیره هرمزجزیره ام سیله
جزیره هندورابیجزیره دارا
جزیره فارورجزیره مولیات
جزیره فارور کوچکجزیره مطاف
جزیره ابوموسیجزیره قبر ناخدا
جزیره خارکجزیره زرکوه
جزیره خارکوجزیره جبرین
جزیره صدراجزیره خرو
جزیره هنگامجزیره میرمهنا
جزیره لارکجزیره بونه
جزیره مینوجزیره گرم
جزیره لاوانجزیره نخیلو
جزیره جزیره فارسیجزیره فرورگان
جزیره نگینجزیره عباسک
جزیره شیفجزیره ام الکرم
جزیره فرور بزرگ ( پلور ) 
جزیره سیری 

جزایر عربستان

جزایر قطر

جزیره حرقوص جزیره الصحات
جزیره عربیجزیره حوار
جزیره جنهجزیره مترس
جزیره تاروتجزیره عالیه
جزیره کرانجزیره دواخیل
جزیره جناجزیره حالول
جزیره کورینجزیره ربز
جزیره باطنه

جزایر عمان

جزیره جریدجزیره تلگراف 
جزیره مقطعجزیره غنم
جزیره ابوعلیجزیره سلامه

جزایر بحرین

جزیره حلانیات
جزیره وجدهجزیره مسندم
جزیره البحرین

جزایر کویت

جزیره بدیعجزیره وربه
جزیره سترهجزیره ام المرادم
جزیره محرقجزیره قاروه
جزیره ام النسانجزیره بوبیان
جزیره حوارجزیره فیلکه

جزایر امارات متحده عربی

جزیره مسکان
جزیره ارزنهجزیره کبر
جزیره حیلجزیره ام النمل
جزیره غسبیجزیره عوهه
جزیره مکاسیب 
جزیره بوکعل 
جزیره جمیره 
جزیره غشا 
جزیره سلیه 
جزیره بزم شرقی 
جزیره بزم غربی 
جزیره  سیر ابونعیر 
جزیره جنانه 
جزیره سعدیات 
جزیره یاسات 
جزیره شراعوه 
جزیره جراب 
جزیره قرنین 
جزیره ام القصار 
جزیره داس 
جزیره مروح 
جزیره  الرفیق 
جزیره ابوظبی 
جزیره زرکوه 
جزیره العالم 
جزیره ابوالابیض 
جزیره دعسه 
جزیره دلما 
جزیره ثمیریه 
جزیره حمیدیه 
جزیره نخل 
جزیره خصیفه 
جزیره ام الحطب 
جزیره غراب 
جزیره سلع 
جزیره  بوکشیشه 

جزیره غاغه

 
جزیره قفای 
جزیره شهویات 
جزیره المبرز 
جزیره صیر بنی یاس 
جزیره بشوم 

 

کیش - همه چیز درباره جزیره زیبا و مرجانی کیش !

 

گزارش مشکل
تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است
امتیاز 4.9 از 5 | از 100 کاربران به لیست جزایر خلج فارس