تور استانبول 3 شب مرداد

قیمت از
۲۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
همنواز آسمان آبی
همنواز آسمان آبی شریعتی، انتهای خیابان ملک، جنب بانک صادرات
برنامه سفر
10 مرداد چهارشنبه
هوایی با تابان 7271 Economy 30 Kg
تهران IKA 12:00
استانبول IST 15:00
استانبول هتل به انتخاب شما 3 شب
10 مرداد 14:00
13 مرداد 12:00
هوایی با تابان 7272 Economy 30 Kg مدت انتظار: 01:00
استانبول IST 16:00
تهران IKA 19:00
13 مرداد شنبه
هتل های تور
Hotel Fide Istanbul
Hotel Fide Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Emmy
Hotel Emmy
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Milan
Hotel Grand Milan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Trust
Hotel Taksim Trust
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel oriella
Hotel oriella
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Monopol Istanbul
Hotel Monopol Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Istanbul Dora
Hotel Istanbul Dora
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Park Star
Hotel Park Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Cumbali Plaza
Hotel Cumbali Plaza
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel new city
Hotel new city
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Atro
Hotel Atro
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel actuel life
Hotel actuel life
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Pera Center
Hotel Pera Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel TK TAXIM BOSPHORUS
Hotel TK TAXIM BOSPHORUS
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Eterno
Hotel Eterno
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Green Park Taksim
Hotel The Green Park Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Inntel
Hotel Inntel
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Euro Plaza
Hotel Euro Plaza
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel City Center istanbul
Hotel City Center istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Tango Taksim
Hotel The Tango Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Feronya
Hotel Feronya
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Pera Tulip
Hotel Pera Tulip
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Park
Hotel Nova Plaza Park
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taxim Express
Hotel Taxim Express
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand de Pera
Hotel Grand de Pera
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Cher
Hotel Cher
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Central Palace
Hotel The Central Palace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Golden Age Istanbul
Hotel Golden Age Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Gonen
Hotel Taksim Gonen
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Lazzoni
Hotel Lazzoni
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Point Taksim
Hotel Point Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Elite World Istanbul
Hotel Elite World Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • کپی پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
توضیحات بیشتر
  • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
  • کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
  • برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
  • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
همنواز آسمان آبی
همنواز آسمان آبی شریعتی، انتهای خیابان ملک، جنب بانک صادرات
گزارش تخلف