تور استانبول 3 شب مرداد

قیمت از
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
همنواز آسمان آبی
همنواز آسمان آبی شریعتی، انتهای خیابان ملک، جنب بانک صادرات
برنامه سفر
3 مرداد چهارشنبه
هوایی با تابان 7271 Economy 30 Kg
تهران IKA 12:00
استانبول IST 15:00
استانبول هتل به انتخاب شما 3 شب
3 مرداد 14:00
6 مرداد 12:00
هوایی با تابان 7272 Economy 30 Kg مدت انتظار: 01:00
استانبول IST 16:00
تهران IKA 19:00
6 مرداد شنبه
هتل های تور
Hotel Fide Istanbul
Hotel Fide Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Deniz
Hotel Grand Deniz
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Bali Star City
Hotel Bali Star City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Gorur Istanbul
Hotel Gorur Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Neva Flats
Hotel Neva Flats
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel ALL INN
Hotel ALL INN
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel new city
Hotel new city
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Monopol Istanbul
Hotel Monopol Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Park Star
Hotel Park Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Cumbali Plaza
Hotel Cumbali Plaza
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Atro
Hotel Atro
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Istanbul Dora
Hotel Istanbul Dora
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Eterno
Hotel Eterno
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel actuel life
Hotel actuel life
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Pera Center
Hotel Pera Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Icon Istanbul
Hotel Icon Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Euro Plaza
Hotel Euro Plaza
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel City Center istanbul
Hotel City Center istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Inntel
Hotel Inntel
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel TK TAXIM BOSPHORUS
Hotel TK TAXIM BOSPHORUS
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Feronya
Hotel Feronya
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۱۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand de Pera
Hotel Grand de Pera
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Halic Istanbul
Hotel Grand Halic Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Park
Hotel Nova Plaza Park
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Green Park Taksim
Hotel The Green Park Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taxim Express
Hotel Taxim Express
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Tango Taksim
Hotel The Tango Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Central Palace
Hotel The Central Palace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Cher
Hotel Cher
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Golden Age Istanbul
Hotel Golden Age Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Gonen
Hotel Taksim Gonen
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Lazzoni
Hotel Lazzoni
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Point Taksim
Hotel Point Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Elite World Istanbul
Hotel Elite World Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Cevahir Convention Center
Hotel Grand Cevahir Convention Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • کپی پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
توضیحات بیشتر
  • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
  • کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
  • برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
  • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
همنواز آسمان آبی
همنواز آسمان آبی شریعتی، انتهای خیابان ملک، جنب بانک صادرات
گزارش تخلف