تور استانبول 3 شب تیر

قیمت از
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
زود سفر رنگارنگ
زود سفر رنگارنگ تهران - میدان فاطمی - میدان گلها - ابتدای کاج شمالی پلاک 97
برنامه سفر
28 تیر پنجشنبه
هوایی با ماهان 114 Economy 20 Kg
تهران IKA 17:15
استانبول IST 20:45
استانبول هتل به انتخاب شما 3 شب
28 تیر 14:00
31 تیر 12:00
هوایی با آسمان 513 Economy 20 Kg
استانبول IST 22:10
تهران IKA 01:40
31 تیر دوشنبه
هتل های تور
Hotel Grand Deniz
Hotel Grand Deniz
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Milan
Hotel Grand Milan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Fides
Hotel Fides
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel ALL INN
Hotel ALL INN
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Neva Flats
Hotel Neva Flats
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Emmy
Hotel Emmy
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Trust
Hotel Taksim Trust
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Budo
Hotel Budo
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Birbey
Hotel Birbey
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Arach Harbiye
Hotel Arach Harbiye
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Cumbali Plaza
Hotel Cumbali Plaza
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Dora
Hotel Dora
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Atro
Hotel Atro
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Star
Hotel Taksim Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Park Star
Hotel Park Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Euro Plaza
Hotel Euro Plaza
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Eterno
Hotel Eterno
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Star
Hotel Grand Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Inntel
Hotel Inntel
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Inntel
Hotel Inntel
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Star Bosphorus
Hotel Grand Star Bosphorus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel City Center istanbul
Hotel City Center istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Golden Age
Hotel Golden Age
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Golden Hill
Hotel Golden Hill
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Euro Plaza
Hotel Euro Plaza
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Atik palas
Hotel Atik palas
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Cartoon
Hotel Cartoon
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Buke
Hotel Buke
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Cher
Hotel Cher
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Crystal
Hotel Nova Plaza Crystal
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Golden Age
Hotel Golden Age
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Titanc city taksim
Hotel Titanc city taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Divan Istanbul
Hotel Divan Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
سه تخته
۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
  • صبحانه بوفه
  • گشت تمام شهری با ناهار مراکز خرید سراسر تخفیف دار + ناهار در کی اف سی
توضیحات بیشتر
  • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
  • برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
تور های مرتبط
زود سفر رنگارنگ
زود سفر رنگارنگ تهران - میدان فاطمی - میدان گلها - ابتدای کاج شمالی پلاک 97
گزارش تخلف