تور آنتالیا 6 شب تیر

قیمت از
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
امیران پرواز آرسام
امیران پرواز آرسام خیابان یوسف آباد، نبش کوچه 48، پ370 طبقه اول واحد 1
برنامه سفر
30 تیر شنبه
هوایی با ایران ایرتور 9726 Economy 20 Kg
تهران IKA 00:30
دنیزلی DNZ 04:00
زمینی با اتوبوس
دنیزلی 03:30
آنتالیا 06:30
آنتالیا هتل به انتخاب شما 6 شب
30 تیر 14:00
6 مرداد 12:00
زمینی با اتوبوس
آنتالیا 02:00
دنیزلی 05:00
هوایی با ایران ایرتور 9727 Economy 20 Kg
دنیزلی DNZ 04:30
تهران IKA 08:00
6 مرداد شنبه
هتل های تور
Hotel belmus
Hotel belmus
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Himeros Beach
Hotel Himeros Beach
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Rios Latte Beach
Hotel Rios Latte Beach
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel jura kemer
Hotel jura kemer
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Rios Beach
Hotel Rios Beach
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Viking Star
Hotel Viking Star
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel White Lilyum
Hotel White Lilyum
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Hedef Beach Resort
Hotel Hedef Beach Resort
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Jura Lara
Hotel Jura Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Perre La Mer Resort and Spa
Hotel Perre La Mer Resort and Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Xafira Deluxe Resort
Hotel Xafira Deluxe Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Amon
Hotel Amon
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Imperial Sunland
Hotel Imperial Sunland
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Daima Biz
Hotel Daima Biz
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Armas Kaplan Paradise
Hotel Armas Kaplan Paradise
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Armas Gul Beach
Hotel Armas Gul Beach
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sealife Buket Resort and Spa
Hotel Sealife Buket Resort and Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Ring
Hotel Grand Ring
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Amara Comfort Resort
Hotel Amara Comfort Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Wind of Lara
Hotel Wind of Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Transatlantik
Hotel Transatlantik
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Queens Park Goynuk
Hotel Queens Park Goynuk
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sealife Family Resort
Hotel Sealife Family Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sealife Kemer Resort
Hotel Sealife Kemer Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Porto Bello Resort And Spa
Hotel Porto Bello Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Vikingen Infinity Resort and Spa
Hotel Vikingen Infinity Resort and Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Park Lara
Hotel Grand Park Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Aska Lara Resort And Spa
Hotel Aska Lara Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Wyndham Garden Lara
Hotel Wyndham Garden Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Ramada Resort Lara
Hotel Ramada Resort Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Aquaworld Belek
Hotel Aquaworld Belek
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Orange County kemer
Hotel Orange County kemer
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Orange County Resort Belek
Hotel Orange County Resort Belek
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Centro Resort
Hotel Crystal Centro Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Asteria Kremlin Palace
Hotel Asteria Kremlin Palace
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Amara Luxury Resort and Villas
Hotel Amara Luxury Resort and Villas
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Aska Lara Resort And Spa
Hotel Aska Lara Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Prestige Elite
Hotel Crystal Prestige Elite
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Baia Kemer Club
Hotel Baia Kemer Club
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Selectum Family Resort
Hotel Selectum Family Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Venezia Palace Resort
Hotel Venezia Palace Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Corendon Playa Kemer
Hotel Corendon Playa Kemer
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel IC Green Palace
Hotel IC Green Palace
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Granada Luxury Belek
Hotel Granada Luxury Belek
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
  • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
  • استقبال فرودگاهی
توضیحات بیشتر
  • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
  • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
امیران پرواز آرسام
امیران پرواز آرسام خیابان یوسف آباد، نبش کوچه 48، پ370 طبقه اول واحد 1
گزارش تخلف