تور آنتالیا 6 شب مرداد

قیمت از
۳۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
اوج آرام
اوج آرام تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، پلاک ۲۰، واحد 10​
برنامه سفر
11 مرداد پنجشنبه
هوایی با معراج Economy 30 Kg
تهران IKA 00:30
مارماریس DLM 03:30
زمینی با اتوبوس
دالامان 03:30
آنتالیا 06:30
آنتالیا هتل به انتخاب شما 6 شب
12 مرداد 14:00
18 مرداد 12:00
زمینی با اتوبوس
آنتالیا 22:00
دالامان 01:00
هوایی با معراج Economy 30 Kg
مارماریس DLM 04:00
تهران IKA 07:00
19 مرداد جمعه
هتل های تور
Hotel Jura Lara
Hotel Jura Lara
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۳۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Imperial Sunland
Hotel Imperial Sunland
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۳۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Wyndham Garden Lara
Hotel Wyndham Garden Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Ring
Hotel Grand Ring
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Daima Biz
Hotel Daima Biz
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Ramada Resort Lara
Hotel Ramada Resort Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Aydinbey Queens Palace And SPA
Hotel Aydinbey Queens Palace And SPA
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Park Lara
Hotel Grand Park Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۸,۴۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Waterworld
Hotel Crystal Waterworld
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Deluxe
Hotel Crystal Deluxe
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Orange County kemer
Hotel Orange County kemer
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۵,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Orange County Resort Belek
Hotel Orange County Resort Belek
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Asteria Kremlin Palace
Hotel Asteria Kremlin Palace
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Melas Lara Antalya
Hotel Melas Lara Antalya
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Liberty s Lara
Hotel Liberty s Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Miracle Resort
Hotel Miracle Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Granada Luxury Belek
Hotel Granada Luxury Belek
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Selectum Luxury Resort
Hotel Selectum Luxury Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۱۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
 • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
خدمات تور
 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 • استقبال فرودگاهی
توضیحات بیشتر
 • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
 • کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 • برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
 • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
اوج آرام
اوج آرام تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، پلاک ۲۰، واحد 10​
گزارش تخلف