تور آنتالیا 6 شب مرداد

قیمت از
۲۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
رمادان
رمادان تهران، بلوار کشاورز پلاک 306 طبقه 3 واحد 5
برنامه سفر
18 مرداد پنجشنبه
هوایی با معراج Economy 30 Kg
تهران IKA 21:30
مارماریس DLM 00:30
زمینی با اتوبوس
دالامان 01:00
آنتالیا 04:00
آنتالیا هتل به انتخاب شما 6 شب
19 مرداد 14:00
25 مرداد 12:00
زمینی با اتوبوس
آنتالیا 21:00
دالامان 00:00
هوایی با معراج Economy 30 Kg
مارماریس DLM 01:00
تهران IKA 04:00
26 مرداد جمعه
هتل های تور
Hotel belmus
Hotel belmus
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۲۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Jura Lara
Hotel Jura Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Perre La Mer Resort and Spa
Hotel Perre La Mer Resort and Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Imperial Sunland
Hotel Imperial Sunland
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Daima Biz
Hotel Daima Biz
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۰,۴۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۵,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۷,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Ring
Hotel Grand Ring
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Paraiso Resort And Spa
Hotel Crystal Paraiso Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Amara Comfort Resort
Hotel Amara Comfort Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Park Lara
Hotel Grand Park Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۰,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Wyndham Garden Lara
Hotel Wyndham Garden Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Waterworld
Hotel Crystal Waterworld
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Ramada Resort Lara
Hotel Ramada Resort Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Orange County kemer
Hotel Orange County kemer
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۱۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Aydinbey Queens Palace And SPA
Hotel Aydinbey Queens Palace And SPA
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۱۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Tat Beach Golf Resort
Hotel Crystal Tat Beach Golf Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۲۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Asteria Kremlin Palace
Hotel Asteria Kremlin Palace
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Selectum Family Resort
Hotel Selectum Family Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۴۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Liberty s Lara
Hotel Liberty s Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۱۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Swandor Topkapi Palace
Hotel Swandor Topkapi Palace
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۸۰,۴۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Adalya Elite Lara
Hotel Adalya Elite Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۸۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Granada Luxury Belek
Hotel Granada Luxury Belek
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۹۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
توضیحات بیشتر
  • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
  • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
رمادان
رمادان تهران، بلوار کشاورز پلاک 306 طبقه 3 واحد 5
گزارش تخلف