تور ایروان 3 شب مرداد

قیمت از
۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
دلنیا گشت
دلنیا گشت تهران خیابان ازادی نرسیده به میدان انقلاب خ نوفلاح پ 62 ط 2 واحد
برنامه سفر
27 مرداد شنبه
هوایی با قشم ایر Economy 30 Kg
تهران IKA 10:10
ایروان EVN 12:10
ایروان هتل به انتخاب شما 3 شب
27 مرداد 14:00
30 مرداد 12:00
هوایی با پارس ایر Economy 30 Kg
ایروان EVN 12:15
تهران IKA 14:15
30 مرداد سه شنبه
هتل های تور
Hotel Mirage
Hotel Mirage
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Primer
Hotel Primer
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Boxos Yerevan
Hotel Boxos Yerevan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Bella Yerevan
Hotel Bella Yerevan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Shirak
Hotel Shirak
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Regineh
Hotel Regineh
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Konyak
Hotel Konyak
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Royal Plaza
Hotel Royal Plaza
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Ani Central Inn armania
Hotel Ani Central Inn armania
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Hrazdan
Hotel Hrazdan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel In City
Hotel In City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Imperial Palace
Hotel Imperial Palace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel ibis Yerevan Center
Hotel ibis Yerevan Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Metropol
Hotel Metropol
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Ani Plaza
Hotel Ani Plaza
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Opera Suite
Hotel Opera Suite
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Aviatrans
Hotel Aviatrans
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Yerevan
Hotel Nova Yerevan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Central Yerevan
Hotel Central Yerevan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Ani Grand
Hotel Ani Grand
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Best Western Congress
Hotel Best Western Congress
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Marriott Armenia Yerevan
Hotel Marriott Armenia Yerevan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Holiday Inn Republic
Hotel Holiday Inn Republic
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۰,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Radisson Blu Yerevan
Hotel Radisson Blu Yerevan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel National
Hotel National
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
توضیحات بیشتر
  • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
تور های مرتبط
دلنیا گشت
دلنیا گشت تهران خیابان ازادی نرسیده به میدان انقلاب خ نوفلاح پ 62 ط 2 واحد
گزارش تخلف