تور ایروان 3 شب مرداد

قیمت از
۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
دلنیا گشت
دلنیا گشت تهران خیابان ازادی نرسیده به میدان انقلاب خ نوفلاح پ 62 ط 2 واحد
برنامه سفر
20 مرداد شنبه
هوایی با قشم ایر Economy 30 Kg
تهران IKA 10:10
ایروان EVN 12:10
ایروان هتل به انتخاب شما 3 شب
20 مرداد 14:00
23 مرداد 12:00
هوایی با پارس ایر Economy 30 Kg
ایروان EVN 12:15
تهران IKA 14:15
23 مرداد سه شنبه
هتل های تور
Hotel Mirage
Hotel Mirage
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Primer
Hotel Primer
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Boxos Yerevan
Hotel Boxos Yerevan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Bella Yerevan
Hotel Bella Yerevan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Shirak
Hotel Shirak
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Regineh
Hotel Regineh
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۹۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Konyak
Hotel Konyak
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Royal Plaza
Hotel Royal Plaza
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Ani Central Inn armania
Hotel Ani Central Inn armania
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Hrazdan
Hotel Hrazdan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel In City
Hotel In City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Imperial Palace
Hotel Imperial Palace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel ibis Yerevan Center
Hotel ibis Yerevan Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Metropol
Hotel Metropol
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Ani Plaza
Hotel Ani Plaza
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Opera Suite
Hotel Opera Suite
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Aviatrans
Hotel Aviatrans
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Yerevan
Hotel Nova Yerevan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Central Yerevan
Hotel Central Yerevan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Ani Grand
Hotel Ani Grand
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Best Western Congress
Hotel Best Western Congress
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۰۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Marriott Armenia Yerevan
Hotel Marriott Armenia Yerevan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Holiday Inn Republic
Hotel Holiday Inn Republic
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Radisson Blu Yerevan
Hotel Radisson Blu Yerevan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel National
Hotel National
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
توضیحات بیشتر
  • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
تور های مرتبط
دلنیا گشت
دلنیا گشت تهران خیابان ازادی نرسیده به میدان انقلاب خ نوفلاح پ 62 ط 2 واحد
گزارش تخلف