تور آنتالیا 6 شب مرداد

قیمت از
۲۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان
دلنیا گشت
دلنیا گشت تهران خیابان ازادی نرسیده به میدان انقلاب خ نوفلاح پ 62 ط 2 واحد
برنامه سفر
11 مرداد پنجشنبه
هوایی با معراج Economy 30 Kg مدت انتظار: 04:00
تهران IKA 21:30
مارماریس DLM 00:30
زمینی با اتوبوس
دالامان 01:30
آنتالیا 05:30
آنتالیا هتل به انتخاب شما 6 شب
12 مرداد 14:00
18 مرداد 12:00
زمینی با اتوبوس مدت انتظار: 04:00
آنتالیا 19:00
دالامان 23:00
هوایی با معراج Economy 30 Kg
مارماریس DLM 01:00
تهران IKA 04:01
19 مرداد جمعه
هتل های تور
Hotel Melodi
Hotel Melodi
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۲۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Derin
Hotel Grand Derin
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۲۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Belkon
Hotel Belkon
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۳۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Jura Lara
Hotel Jura Lara
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۵,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Perre La Mer Resort and Spa
Hotel Perre La Mer Resort and Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Eldar Resort
Hotel Eldar Resort
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Imperial Sunland
Hotel Imperial Sunland
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۶,۷۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Ring
Hotel Grand Ring
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Aydinbey Queens Palace And SPA
Hotel Aydinbey Queens Palace And SPA
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Paraiso Resort And Spa
Hotel Crystal Paraiso Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Amara Comfort Resort
Hotel Amara Comfort Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Deluxe
Hotel Crystal Deluxe
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Park Lara
Hotel Grand Park Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Wyndham Garden Lara
Hotel Wyndham Garden Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Waterworld
Hotel Crystal Waterworld
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Orange County Resort Belek
Hotel Orange County Resort Belek
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Aura Beach Resort
Hotel Crystal Aura Beach Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Ramada Resort Lara
Hotel Ramada Resort Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۵,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Prestige Elite
Hotel Crystal Prestige Elite
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Orange County kemer
Hotel Orange County kemer
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Tat Beach Golf Resort
Hotel Crystal Tat Beach Golf Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Asteria Kremlin Palace
Hotel Asteria Kremlin Palace
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Swandor Topkapi Palace
Hotel Swandor Topkapi Palace
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Adalya Elite Lara
Hotel Adalya Elite Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۸۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Granada Luxury Belek
Hotel Granada Luxury Belek
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۹۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Selectum Luxury Resort
Hotel Selectum Luxury Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۸,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
  • استقبال فرودگاهی
توضیحات بیشتر
  • برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
  • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
دلنیا گشت
دلنیا گشت تهران خیابان ازادی نرسیده به میدان انقلاب خ نوفلاح پ 62 ط 2 واحد
گزارش تخلف