تور آنتالیا 6 شب مرداد

قیمت از
۱۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
دلنیا گشت
دلنیا گشت تهران خیابان ازادی نرسیده به میدان انقلاب خ نوفلاح پ 62 ط 2 واحد
برنامه سفر
4 مرداد پنجشنبه
هوایی با معراج Economy 30 Kg مدت انتظار: 04:00
تهران IKA 21:30
مارماریس DLM 00:30
زمینی با اتوبوس
دالامان 01:30
آنتالیا 05:30
آنتالیا هتل به انتخاب شما 6 شب
5 مرداد 14:00
11 مرداد 12:00
زمینی با اتوبوس مدت انتظار: 04:00
آنتالیا 19:00
دالامان 23:00
هوایی با معراج Economy 30 Kg
مارماریس DLM 01:00
تهران IKA 04:01
12 مرداد جمعه
هتل های تور
Hotel Melodi
Hotel Melodi
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۱۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Derin
Hotel Grand Derin
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۲۶,۲۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Belkon
Hotel Belkon
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۲۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Jura Lara
Hotel Jura Lara
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۳۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Perre La Mer Resort and Spa
Hotel Perre La Mer Resort and Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Eldar Resort
Hotel Eldar Resort
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Imperial Sunland
Hotel Imperial Sunland
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Aydinbey Queens Palace And SPA
Hotel Aydinbey Queens Palace And SPA
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Ring
Hotel Grand Ring
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Paraiso Resort And Spa
Hotel Crystal Paraiso Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۰,۷۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Park Lara
Hotel Grand Park Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۸,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Amara Comfort Resort
Hotel Amara Comfort Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Deluxe
Hotel Crystal Deluxe
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Wyndham Garden Lara
Hotel Wyndham Garden Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Orange County Resort Belek
Hotel Orange County Resort Belek
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Waterworld
Hotel Crystal Waterworld
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۵,۳۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Aura Beach Resort
Hotel Crystal Aura Beach Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Ramada Resort Lara
Hotel Ramada Resort Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Prestige Elite
Hotel Crystal Prestige Elite
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Orange County kemer
Hotel Orange County kemer
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Tat Beach Golf Resort
Hotel Crystal Tat Beach Golf Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Asteria Kremlin Palace
Hotel Asteria Kremlin Palace
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۰,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Swandor Topkapi Palace
Hotel Swandor Topkapi Palace
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Adalya Elite Lara
Hotel Adalya Elite Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۸۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Granada Luxury Belek
Hotel Granada Luxury Belek
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۲۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Selectum Luxury Resort
Hotel Selectum Luxury Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۶۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
  • استقبال فرودگاهی
توضیحات بیشتر
  • برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
  • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
دلنیا گشت
دلنیا گشت تهران خیابان ازادی نرسیده به میدان انقلاب خ نوفلاح پ 62 ط 2 واحد
گزارش تخلف