Lahzeakhar.com

تور استانبول با قطار از قزوین

متاسفانه در حال حاضر توری از مبدا قزوین موجود نمی باشد

تور های پیشنهادی استانبول از مبدا تهران

تور اقساطی استانبول بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ بهمن - ۲۷ بهمن
دلنیا گشت
۷,۱۰۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۸۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۸۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه نوروز
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۲ فروردین - ۱۵ فروردین
کتیبه آریایی
۹,۷۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ فروردین تا ۱۵ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۸ اسفند تا ۳ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۲,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱ فروردین تا ۵ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۲,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲ فروردین تا ۶ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۲۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۵ فروردین تا ۹ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۶ فروردین تا ۱۰ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۷ اسفند تا ۱۰ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن و اسفند
۵
قشم ایر - قشم ایر
۴ اسفند - ۹ اسفند
آرشین پرواز
۷,۴۵۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۲۰ بهمن
۵ شب
قشم ایر - آسمان
آسمان
۸,۶۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۷ بهمن تا ۲۲ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۱۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۹ بهمن تا ۲۴ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۰ بهمن تا ۲۵ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۷۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۱ بهمن تا ۲۶ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۲ بهمن تا ۲۷ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۴ اسفند تا ۹ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول اسفند
۳
قشم ایر - قشم ایر
۵ اسفند - ۸ اسفند
ژینو پرواز
۶,۳۷۰,۰۰۰
۱
از ۱ اسفند تا ۴ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۵۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲ اسفند تا ۵ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۵۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۵ اسفند تا ۸ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۳۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۶ اسفند تا ۹ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۵۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۶ اسفند
۳
قشم ایر - قشم ایر
۶ اسفند - ۹ اسفند
فرجام پرواز
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱ و ۲ و ۳ اسفند
۳
قشم ایر - معراج
۱ اسفند - ۴ اسفند
ندا پرواز
۶,۴۸۰,۰۰۰
۱
از ۱ اسفند تا ۴ اسفند
۳ شب
قشم ایر - معراج
معراج
۶,۴۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲ اسفند تا ۵ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۵۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۳ اسفند تا ۶ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۸۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن و اسفند
۳
قشم ایر - ایران ایر
۶ اسفند - ۹ اسفند
آرشین پرواز
۶,۳۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۲۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۸,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۵ بهمن تا ۲۸ بهمن
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۸,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۶ اسفند تا ۹ اسفند
۳ شب
قشم ایر - ایران ایر
ایران ایر
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
نیک سانا
۷,۰۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۸ بهمن تا ۲۱ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۰۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن و اسفند
۴
معراج - معراج
۵ اسفند - ۹ اسفند
آرشین پرواز
۷,۰۴۰,۰۰۰
۱
از ۱۶ بهمن تا ۲۰ بهمن
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۸,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۷ بهمن تا ۲۱ بهمن
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۹,۷۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۰ بهمن تا ۲۴ بهمن
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۸,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۳ بهمن تا ۲۷ بهمن
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۸,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۴ بهمن تا ۲۸ بهمن
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۸,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۵ اسفند تا ۹ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۰۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن و اسفند
۳
قشم ایر - ایران ایر
۶ اسفند - ۹ اسفند
قصر شایان
۶,۳۲۰,۰۰۰
۱
از ۶ اسفند تا ۹ اسفند
۳ شب
قشم ایر - ایران ایر
ایران ایر
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۳ بهمن تا ۱۶ بهمن
۳ شب
آسمان - قشم ایر
قشم ایر
۸,۷۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
آسمان - آتا
آتا
۸,۵۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
آسمان - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۹۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۶ بهمن تا ۲۹ بهمن
۳ شب
معراج - قشم ایر
قشم ایر
۸,۰۲۵,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۳ شب
Turkish Airlines - معراج
معراج
۷,۹۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
رادین گشت
۶,۷۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۸ بهمن تا ۲۱ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۴۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ بهمن - ۳۰ بهمن
آهوبال آریا
۷,۰۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۴۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۸۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۰۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۵ فروردین تا ۳۰ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۴ بهمن ویژه تعطیلات
۳
آتا - قشم ایر
۱۴ بهمن - ۱۷ بهمن
قصر شیرین
۷,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه زمستان
۴
قشم ایر - قشم ایر
۱۹ اسفند - ۲۶ اسفند
آریسا پرواز
۶,۹۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۹ اسفند تا ۲۳ اسفند
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۲ اسفند تا ۱۶ اسفند
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۲۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۵ اسفند تا ۹ اسفند
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۸ بهمن تا ۲ اسفند
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۴ بهمن تا ۱۸ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۵ بهمن
۴
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ بهمن - ۱۹ بهمن
همنواز آسمان
۷,۶۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی استانبول ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ بهمن
۵
معراج - قشم ایر
۲۶ بهمن - ۳ اسفند
ندا پرواز
۷,۵۳۰,۰۰۰
۱
از ۲۵ بهمن تا ۳۰ بهمن
۵ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۶ بهمن تا ۱ اسفند
۵ شب
معراج - قشم ایر
قشم ایر
۷,۵۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۷ بهمن تا ۲ اسفند
۵ شب
معراج - قشم ایر
قشم ایر
۸,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ بهمن
۶
ماهان - ماهان
۱۸ بهمن - ۲۴ بهمن
ندا پرواز
۸,۷۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۷ بهمن تا ۲۳ بهمن
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۷۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۸ بهمن تا ۲۴ بهمن
۶ شب
ماهان - ماهان
ماهان
۸,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۹ بهمن تا ۲۵ بهمن
۶ شب
ایران ایر - معراج
معراج
۸,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن و اسفند
۴
قشم ایر - آسمان
۱۹ اسفند - ۲۳ اسفند
قصر شایان
۶,۴۲۵,۰۰۰
۱
از ۱۹ اسفند تا ۲۳ اسفند
۴ شب
قشم ایر - آتا
آتا
۶,۴۲۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ بهمن تا ۱۸ بهمن
۴ شب
آسمان - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۹ بهمن تا ۲۱ بهمن
۴ شب
آسمان - قشم ایر
قشم ایر
۹,۱۵۵,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۰ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
قشم ایر - معراج
معراج
۸,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۶ بهمن تا ۲۷ بهمن
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۸,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۴ شب
معراج - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۴۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه نوروز ۱۴۰۲
۴
معراج - معراج
۲۶ اسفند - ۱۱ فروردین
آرشین پرواز
۱۰,۱۳۰,۰۰۰
۱
از ۲۶ اسفند تا ۱ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۰,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۸ اسفند تا ۳ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۱,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲ فروردین تا ۶ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۰,۵۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۳ فروردین تا ۷ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۴ فروردین تا ۸ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۶ فروردین تا ۱۰ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۷ فروردین تا ۱۱ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۴,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول از شیراز بهمن و اسفند
۳
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۲۴ بهمن - ۲۷ بهمن
ندا پرواز
۸,۵۱۰,۰۰۰
۱
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۷۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۵۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱ اسفند تا ۴ اسفند
۳ شب
بدون ایرلاین - بدون ایرلاین
بدون ایرلاین
۸,۹۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۵ بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ بهمن - ۱۸ بهمن
همنواز آسمان
۶,۷۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه تعطیلات
۷
قشم ایر - قشم ایر
۱۸ بهمن - ۳۰ بهمن
سحر سفر
۹,۳۵۰,۰۰۰
۱
از ۱۸ بهمن تا ۲۵ بهمن
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۶ بهمن تا ۲۳ بهمن
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۰۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۰ بهمن تا ۲۷ بهمن
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۰,۶۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۲ بهمن تا ۲۹ بهمن
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۰,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۳ بهمن تا ۳۰ بهمن
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۰,۱۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۵
قشم ایر - قشم ایر
۴ اسفند - ۹ اسفند
ژینو پرواز
۷,۴۵۰,۰۰۰
۱
از ۲۶ بهمن تا ۱ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۸۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱ اسفند تا ۶ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۳ اسفند تا ۸ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۴ اسفند تا ۹ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۲۶ اسفند (ویژه نوروز)
۷
قشم ایر - قشم ایر
۲۶ اسفند - ۴ فروردین
سورتمه گشت
۱۷,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ بهمن
۴
آتا - قشم ایر
۱۴ بهمن - ۱۸ بهمن
ندا پرواز
۷,۲۷۰,۰۰۰
۱
از ۱۳ بهمن تا ۱۷ بهمن
۴ شب
آسمان - معراج
معراج
۸,۲۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ بهمن تا ۱۸ بهمن
۴ شب
آتا - قشم ایر
قشم ایر
۷,۲۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
آسمان - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۴ بهمن
۴
قشم ایر - قشم ایر
۱۴ بهمن - ۱۸ بهمن
سورتمه گشت
۷,۵۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
پگاه گشت
۷,۰۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۸ بهمن تا ۲۱ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۰۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه تعطیلات بهمن
۴
قشم ایر - قشم ایر
۲۱ بهمن - ۳۰ بهمن
سحر سفر
۷,۲۷۰,۰۰۰
۱
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۲۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۳ بهمن تا ۲۷ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۲ بهمن تا ۲۶ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۴ بهمن تا ۲۸ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۲ بهمن تا ۲۶ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۶ بهمن تا ۳۰ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۰۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
روستای کانلیکا

این روستا، یکی از قدیمی‌ترین روستاهای اطراف استانبول است که ویژگی‌های منحصر به فرد توریستی آن می‌تواند نظر گردشگران زیادی را به خود جلب کند.

ادامه مطلب
ساحل فلوریا

نزدیک به محله‌ی لوکس فلوریا شهر استانبول، ساحل بسیار تمیز و زیبایی به نام ساحل فلوریا(Florya Beach)  واقع شده است. این ساحل در مجاورت دریای مرمره استانبول می‌باشد.

ادامه مطلب
تنگه بسفر کجاست

تنگه بسفر که به آن تنگه استانبول نیز می‌گویند، یک مسیر آبی بین‌المللی است که در شمال غربی ترکیه قرار دارد. این تنگه باریک و طبیعی مرز بین دو قاره آسیا و اروپا است و عامل اتصال دریا سیاه و مرمره می‌باشد. تنگه استانبول را به عنوان باریک‌ترین تنگه جهان نیز می‌شناسند که قابلیت کشتی‌رانی در آن وجود دارد. بیشترین قسمت‌های این تنگه حالت مسکونی دارد و در دو طرف آن بالغ بر 17 میلیون از جمعیت استانبول زندگی می‌کنند. هر چه از زیبایی این تنگه بگوییم کم است.

ادامه مطلب
گالاتا کناک

از دیرباز استانبول در بین گردشگران و جهانگردان از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و این شهر هیچ فصلی خالی از توریست نمی باشد. یکی از اماکنی که در هر گوشه از این شهر زیبا می توان مشاهده کنید کافه و رستوران است. یکی از معروف ترین کافه های استانبول کافه گالاتا کناک نام دارد. این کافه توسط خانواده آکی اداره می شود، قبل از تاسیس این کافه خانواده آکی یک فروشگاه شیرینی فروشی را اداره می کردند که به شیرینی ها و کیک های لذیذش معروف بود. 

ادامه مطلب
بشیکتاش

یکی از قدیمی ترین محله های استانبول، منطقه بشیکتاش است. بشیکتاش در زبان ترکی به معنی گهواره سنگی می باشد. همه ساله گردشگران زیادی از این منطقه تاریخی بازدید کرده و از فضای سنتی و تاریخی آن نهایت لذت را می برند. با ما همراه باشید تا بیشتر با جاذبه های دیدنی این منطقه آشنا شویم.

ادامه مطلب
موزه معصومیت

کشور ترکیه، کشوری با قدمت طولانی و همچنین تاریخی شگفت انگیز می باشد که در گوشه به گوشه ی آن می توان شاهد این فرهنگ و تمدن بود. استانبول که پایتخت این کشور است دارای جذابیت های منحصر به فردی می باشد که تلفیقی از آثار تاریخی و فرهنگی  طبیعی است. 

ادامه مطلب
جنگل بلگراد

شهر استانبول در ترکیه، با طبیعت سرسبز و آب و هوای مطبوع خود همه ساله گردشگران بسیاری را به سوی خود می کشاند. اگر شما هم علاقه مند به گردش در طبیعت و لذت بردن از هوای آزاد هستید، توصیه می کنیم حتما به جنگل بلگراد در استانبول سری بزنید.

ادامه مطلب
مراکز خرید ارزان

. با توجه به اقتصاد کشورها و زندگی فعلی مردم، ارزان‌ترین مراکز خرید مورد اهمیت و توجه بسیاری از اشخاص قرار دارد. در این مقاله به ارزان‌ترین مراکز خرید استانبول (کلان شهر کشور ترکیه)، به خصوص اوت لت‌های استانبول می‌پردازیم.

ادامه مطلب
اوت لت های استانبول

یکی از جذاب ترین بخش های سفر به استانبول خرید و گشت و گذار در مراکز خرید و اوت لت های استانبول است. بسیاری از برند های مطرح دنیا که قیمت های بالایی دارند در تغییر فصل و یا زمانی که سایزبندی ناقصی دارند با قیمت مناسب تری در اوت لت ها عرضه می شوند. در مناطق مختلف ترکیه و استانبول نیز اوت لت های مختلفی وجود دارد که این اجناس را به فروش می رسانند.

ادامه مطلب
بازار استانبول

استانبول با جاذبه های تاریخی و گردشگری مراکز خرید بسیاری دارد که مردم نه به دلیل ارزان بودن، بلکه به دلیل تنوع، آن را برای خرید انتخاب می کنند. مراکز خرید پوشاک زنانه، مردانه، بچگانه و... در این شهر وجود دارند که با قیمت های مقرون به صرفه و تنوعی فوق العاده پوشاک و دیگر کالاها را در اختیار مسافران قرار می دهند.

ادامه مطلب
یکشنبه بازار

یکشنبه بازار استانبول از بهترین مکان‌های استانبول برای خریدی ارزان هستند.شما می توانید از اولین روز هفته یعنی شنبه تا جمعه، بازارهای مختلفی را در سراسر استانبول مشاهده کنید.

ادامه مطلب
جمعه بازار

 بازارهای محلی استانبول می توان به بازار فندق زاده،  بازار کادیکوی و بازار فاتح اشاره کرد.  با توجه به اینکه هر یک از این بازارهای هفتگی استانبول دارای شرایط و ویژگی های خاص مربوط به خود هستند تصمیم داریم تا در ادامه به طور مفصل هر یک از این بازارهای هفتگی را به شما عزیزان معرفی کنیم.

ادامه مطلب
مرکز خرید اولیویوم

مرکز خرید اولیویوم استانبول مرکز خریدی است که در سال 2000 افتتاح شده و امروزه یکی از مراکز خرید محبوب در میان افرادی که به دنبال کالاهای لوکس نیستند تبدیل شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا با مرکز خرید اولیویوم بیشتر آشنا شوید.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

معرفی کامل بهترین زمان سفر به استانبول ترکیه در فصول مختلف از نظر قیمت ، فستیوال و جشن ها و بهترین زمان از نظر خرید اجناس!

ادامه مطلب
منطقه عمرانیه

منطقه عمرانیه منطقه ای در شهر استانبول است که در غرب این محل منطقه اسکودار، در جنوب آن آتاشهیر، در شرق آن منطقه شنجاق تپه و در شمال آن منطقه چکمه کوی قرار دارد. در سرشماری اخیر که در استانبول انجام گرفته است، منطقه عمرانیه استانبول به عنوان اولین منطقه پرجمعیت حساب می‌شود. این منطقه به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در منطقه عمرانیه استانبول روستا نشینی نیز وجود دارد. مراکز خرید این منطقه نیز از شهرت بالایی بهره می‌برند.

ادامه مطلب
مترو

خط زیر زمینی حمل مسافر در استانبول، بعد از سیستم حمل و نقل زیرزمینی لندن که در سال ۱۸۶۳ افتتاح شد. دومین سیستم حمل و نقل زیر زمینی مسافر در سطح جهان می‌باشد. مسافران این خط می‌ توانند در عرض ۹۰ ثانیه مسافت بین گالاتا تا بی‌ اوغلو را طی کنند.

ادامه مطلب
آب و هوا

دمای شهر استانبول به دلیل موقعیت جغرافیایی بسیار متغیر بوده. ممکن است در روز شاهد افزایش یا کاهش ناگهانی دما باشیم. آب و هوای این شهر به شدت متغیر و از آنجایی که این شهر بسیار بزرگ و پهناور می باشد، در تمام فصل ها متفاوت است ، و در مناطق مختلف شهر، آب و هوای مشابه را شاهد نخواهید بود.

ادامه مطلب
مدارک لازم سفر

ترکیه یکی از توریست پذیرترین کشورها است که به دلیل جاذبه های متنوع، سالانه مسافران بسیاری به سمت خود جذب می کند. برای سفر به ترکیه به مدارکی نیاز دارید و باید قبل از هر چیزی به فکر آماده کردن آن ها باشید. اولین چیزی که باید به همراه داشته باشید پاسپورت است.

ادامه مطلب
ویژگی های استانبول

استانبول را یکی از مهم ترین مراکز گردشگری منطقه خاورمیانه و اروپای شرقی می دانند، در همین راستا سعی کردیم تا در این مطلب این شهر بسیار مهم را با کلان شهر تهران مقایسه کنیم. با ما همراه باشید تا به بررسی تهران و استانبول پرداخته و در رابطه با پارامترهای مختلف در این دو شهر صحبت کنیم.

ادامه مطلب
ساعت ایران و ترکیه

اختلاف ساعت ایران و ترکیه برای همه هموطنانی که با کشور ترکیه در ارتباط هستند مهم است. از آنجایی که کشور ترکیه یکی از همسایگان ایران می باشد در سال های اخیر بسیار مورد توجه توریستان و گردشگران ایرانی قرار گرفته است و همواره یکی از اولویت ها برای سفر با تور بوده است، از این رو با توجه به حجم مسافرانی که از ایران به ترکیه سفر می کنند اختلاف ساعت این دو کشور بسیار مهم می باشد، قرارهای کاری نیز می تواند بر مهم بودن این اختلاف ساعت بیافزاید.

ادامه مطلب
واحد پول

آشنایی با واحد پول ترکیه | تبدیل پول ترکیه به تومان و ارزش آن در برابر دلار، یورو و پوند به همراه توضیح زیر واحدهای پول ترکیه

ادامه مطلب
جاهای دیدنی

آشنایی با بهترین جاذبه های گردشگری استانبول به همراه فیلم و تصویر آن ها + آدرس، امکانات و جاذبه های هرکدام از مکان های دیدنی استانبول!

ادامه مطلب
شهربازی

شهربازی‌های ترکیه از بهترین و هیجان‌انگیزترین مکان‌هایی است که می‌توانید با فرزندانتان به آن جا بروید و تجربه سفرتان را بهتر کنید.

ادامه مطلب
دیدنی ها

ایا صوفیه :  ساختمان زیبای ایا صوفیه در سال 532 میلادی در دوره ی امپراطوری بیزانس و به دستور امپراتور ژوستینین اول بنا گردید که این بنا حکم  بیانگر هدف متکبرانه ای که نشان دهنده ثروت ، قدرت و توانایی فنی این امپراطوری نشان می داد ساخته شد. به گونه ای که نواحی تخت پادشاهی به عنوان مرکز دنیا شناخته شده بود. پس از این که سپاه عثمانی قسطنطنیه را تسخیر کرد ای کلیسا به مسجد تبدیل شد و در آخر در قرن بیستم میلادی به موزه تبدیل شد.

ادامه مطلب
خوراکی های خیابانی

سیمیت اگر آمریکایی ها با لیوان های سلولز حاوی قهوه در حال رفتن به سرکار می شناسند ، نماد مردم استانبول در ساعت های اولیه روز نان سیمیت پیچیده شده در کاغذ و چای کمر باریک می باشد.البته گردشگران تور استانبول توجه داشته باشند که نان سیمیت را در تمامی مدت می توانند از گاری ها و نانوایی ها تهیه کنند.

ادامه مطلب
خدمات ALL هتل

هتل های ALL و UALL به هتل های لوکسی گفته می شود که دارای امکانات رفاهی و تفریحی بسیار زیادی هستند و با جذابیت های گوناگون به اندازه ای شما را سرگرم می کنند که حتی فرصت نمی کنید برای گشت و گذار به سطح شهر بروید. در این هتل ها همه نوع نوشیدنی، غذا، میان وعده، دسر و خوراکی وجود دارد که مسافران می توانند به صورت رایگان از آن ها بهره ببرند

ادامه مطلب
تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است

lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86

امتیاز 5 از 5 | از بین 150 کاربران به تورها