Lahzeakhar.com

تور استانبول از اردبیل

متاسفانه در حال حاضر توری از مبدا اردبیل موجود نمی باشد

تور های پیشنهادی استانبول از مبدا تهران

تور استانبول ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ مهر
۶
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۱۷ مهر - ۲۵ مهر
ندا پرواز
۸,۹۸۰,۰۰۰
۱
از ۱۷ مهر تا ۲۳ مهر
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۹۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۸ مهر تا ۲۴ مهر
۶ شب
ایران ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۵۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۹ مهر تا ۲۵ مهر
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۵۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۵
قشم ایر - قشم ایر
۱۴ مهر - ۲۵ مهر
اوج ماندگار
۸,۱۶۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ مهر تا ۱۹ مهر
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ مهر تا ۲۰ مهر
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۶ مهر تا ۲۱ مهر
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۷ مهر تا ۲۲ مهر
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۸ مهر تا ۲۳ مهر
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۹ مهر تا ۲۴ مهر
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۰ مهر تا ۲۵ مهر
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۵
آتا - معراج
۱۵ مهر - ۲۰ مهر
قصر شایان
۷,۶۴۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ مهر تا ۲۰ مهر
۵ شب
آتا - معراج
معراج
۷,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ مهر تا ۱۹ مهر
۵ شب
قشم ایر - معراج
معراج
۷,۷۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۶ مهر تا ۲۱ مهر
۵ شب
قشم ایر - معراج
معراج
۷,۸۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۷ مهر تا ۲۲ مهر
۵ شب
آسمان - معراج
معراج
۸,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۸ مهر تا ۲۳ مهر
۵ شب
آسمان - آتا
آتا
۸,۲۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ مهر
۴
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۲۱ مهر - ۲۷ مهر
ندا پرواز
۸,۲۰۰,۰۰۰
۱
از ۲۱ مهر تا ۲۵ مهر
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۲ مهر تا ۲۶ مهر
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۳ مهر تا ۲۷ مهر
۴ شب
آسمان - قشم ایر
قشم ایر
۸,۵۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۶
قشم ایر - قشم ایر
۱۴ مهر - ۲۵ مهر
اوج ماندگار
۸,۶۸۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ مهر تا ۱۹ مهر
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ مهر تا ۲۰ مهر
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۶ مهر تا ۲۰ مهر
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۷ مهر تا ۲۲ مهر
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۸ مهر تا ۲۳ مهر
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۹ مهر تا ۲۴ مهر
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۰ مهر تا ۲۵ مهر
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۴
قشم ایر - قشم ایر
۱۴ مهر - ۲۰ مهر
اوج ماندگار
۷,۶۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ مهر تا ۱۸ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ مهر تا ۱۹ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۶ مهر تا ۲۰ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۷ مهر تا ۲۱ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۸ مهر تا ۲۲ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۹ مهر تا ۲۳ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۰ مهر تا ۲۴ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول از شیراز ۱۵ و ۲۵ مهر و ۲ آبان
۶
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۲ آبان - ۸ آبان
ندا پرواز
۱۰,۴۰۵,۰۰۰
۱
از ۱۵ مهر تا ۲۱ مهر
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۱,۳۵۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۵ مهر تا ۱ آبان
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۰,۸۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲ آبان تا ۸ آبان
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۰,۴۰۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۶
ایران ایر تور - قشم ایر
۱۷ مهر - ۲۶ مهر
آرشین پرواز
۷,۹۷۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ مهر تا ۲۰ مهر
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۲۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ مهر تا ۲۱ مهر
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۰۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۶ مهر تا ۲۲ مهر
۶ شب
قشم ایر - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۷ مهر تا ۲۳ مهر
۶ شب
ایران ایر تور - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۸ مهر تا ۲۴ مهر
۶ شب
ایران ایر تور - قشم ایر
قشم ایر
۹,۱۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۹ مهر تا ۲۵ مهر
۶ شب
ماهان - قشم ایر
قشم ایر
۸,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۰ مهر تا ۲۶ مهر
۶ شب
ایران ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۹۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۴ مهر
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۴ مهر - ۱۷ مهر
نیک سانا
۷,۱۱۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ مهر تا ۱۷ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۳
قشم ایر - معراج
۱۶ مهر - ۱۹ مهر
قصر شایان
۶,۴۵۰,۰۰۰
۱
از ۱۶ مهر تا ۱۹ مهر
۳ شب
قشم ایر - معراج
معراج
۶,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۳ مهر تا ۱۶ مهر
۳ شب
ایران ایر - معراج
معراج
۸,۳۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۵ مهر تا ۱۸ مهر
۳ شب
آسمان - معراج
معراج
۶,۹۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۰ مهر تا ۲۳ مهر
۳ شب
قشم ایر - معراج
معراج
۷,۸۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۶ مهر تا ۲۹ مهر
۳ شب
قشم ایر - معراج
معراج
۹,۰۱۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۴
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ مهر - ۳۰ مهر
آرشین پرواز
۶,۵۷۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ مهر تا ۱۹ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۵۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۷ مهر تا ۲۱ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۸ مهر تا ۲۲ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۰ مهر تا ۲۴ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۲ مهر تا ۲۶ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۴ مهر تا ۲۸ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۶ مهر تا ۳۰ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ مهر - ۲۲ مهر
همیشه سفر
۷,۱۱۰,۰۰۰
۱
از ۲۰ مهر تا ۲۳ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۷ مهر تا ۲۰ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۸ مهر تا ۲۱ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ مهر تا ۲۲ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۱ مهر تا ۲۴ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۵ مهر تا ۱۸ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۶ مهر تا ۱۹ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۵
قشم ایر - ایران ایر تور
۱۵ مهر - ۲۵ مهر
سحر سفر
۸,۴۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ مهر تا ۲۰ مهر
۵ شب
قشم ایر - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۶ مهر تا ۲۱ مهر
۵ شب
ماهان - آتا
آتا
۹,۲۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ مهر تا ۲۲ مهر
۵ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۸ مهر تا ۲۳ مهر
۵ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۹ مهر تا ۲۴ مهر
۵ شب
ماهان - Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
۱۰,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۰ مهر تا ۲۵ مهر
۵ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۰,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۵ مهر
۳
Pegasus s - Pegasus s
۱۵ مهر - ۱۸ مهر
همنواز آسمان
۹,۱۰۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ مهر تا ۱۸ مهر
۳ شب
Pegasus Airlines - Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
۹,۱۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۴
ماهان - ماهان
۱۵ مهر - ۲۰ مهر
قصر شایان
۶,۵۷۵,۰۰۰
۱
از ۱۵ مهر تا ۱۹ مهر
۴ شب
ماهان - ماهان
ماهان
۶,۵۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ مهر تا ۱۸ مهر
۴ شب
قشم ایر - معراج
معراج
۹,۱۴۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۶ مهر تا ۲۰ مهر
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۷ مهر تا ۲۱ مهر
۴ شب
آسمان - معراج
معراج
۷,۱۸۵,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۰ مهر تا ۲۴ مهر
۴ شب
آسمان - قشم ایر
قشم ایر
۸,۸۴۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۶ مهر
۳
قشم ایر - معراج
۱۶ مهر - ۱۹ مهر
فرجام پرواز
۶,۴۵۰,۰۰۰
۱
از ۱۶ مهر تا ۱۹ مهر
۳ شب
قشم ایر - معراج
معراج
۶,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی استانبول ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ مهر
۵
قشم ایر - آتا
۱۵ مهر - ۲۰ مهر
ندا پرواز
۷,۷۵۰,۰۰۰
۱
از ۱۳ مهر تا ۱۸ مهر
۵ شب
قشم ایر - آتا
آتا
۹,۱۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ مهر تا ۱۹ مهر
۵ شب
ایران ایر - آسمان
آسمان
۷,۹۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۵ مهر تا ۲۰ مهر
۵ شب
قشم ایر - آتا
آتا
۷,۷۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۷
قشم ایر - قشم ایر
۱۴ مهر - ۲۹ مهر
آرشین پرواز
۹,۲۱۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ مهر تا ۲۱ مهر
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۲۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ مهر تا ۲۲ مهر
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۲۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ مهر تا ۲۴ مهر
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۲۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ مهر تا ۲۶ مهر
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۲۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۰ مهر تا ۲۷ مهر
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۲۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۱ مهر تا ۲۸ مهر
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۲۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۲ مهر تا ۲۹ مهر
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۲۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۵ مهر
۶
Pegasus s - Pegasus s
۱۵ مهر - ۲۱ مهر
آریاک سفر
۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ مهر تا ۲۱ مهر
۶ شب
Pegasus Airlines - Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
۱۱,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۴ مهر - ۲۱ مهر
اوج ماندگار
۷,۱۱۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ مهر تا ۱۷ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ مهر تا ۱۸ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۶ مهر تا ۱۹ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۷ مهر تا ۲۰ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۸ مهر تا ۲۱ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۹ مهر تا ۲۲ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۰ مهر تا ۲۳ مهر
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۴ مهر
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۴ مهر - ۱۷ مهر
سورتمه گشت
۷,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۷ مهر
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۷ مهر - ۲۰ مهر
کتیبه آریایی
۷,۴۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۸ مهر
۵
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۱۸ مهر - ۲۳ مهر
سورتمه گشت
۸,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۳
Pegasus s - Pegasus s
۱۵ مهر - ۲ آبان
اوج ماندگار
۷,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر
۳
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۲۴ مهر - ۲۹ مهر
ندا پرواز
۷,۹۸۰,۰۰۰
۱
از ۲۴ مهر تا ۲۷ مهر
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۹۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۵ مهر تا ۲۸ مهر
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۶ مهر تا ۲۹ مهر
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۷۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول مهر و آبان
۵
آتا - معراج
۱۵ مهر - ۲۶ مهر
آرشین پرواز
۷,۶۴۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ مهر تا ۲۰ مهر
۵ شب
آتا - معراج
معراج
۷,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۶ مهر تا ۲۱ مهر
۵ شب
قشم ایر - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ مهر تا ۲۲ مهر
۵ شب
قشم ایر - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۸ مهر تا ۲۳ مهر
۵ شب
آسمان - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۲۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۹ مهر تا ۲۴ مهر
۵ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۰ مهر تا ۲۵ مهر
۵ شب
آسمان - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۰۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۱ مهر تا ۲۶ مهر
۵ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
روستای کانلیکا

این روستا، یکی از قدیمی‌ترین روستاهای اطراف استانبول است که ویژگی‌های منحصر به فرد توریستی آن می‌تواند نظر گردشگران زیادی را به خود جلب کند.

ادامه مطلب
ساحل فلوریا

نزدیک به محله‌ی لوکس فلوریا شهر استانبول، ساحل بسیار تمیز و زیبایی به نام ساحل فلوریا(Florya Beach)  واقع شده است. این ساحل در مجاورت دریای مرمره استانبول می‌باشد.

ادامه مطلب
تنگه بسفر کجاست

تنگه بسفر که به آن تنگه استانبول نیز می‌گویند، یک مسیر آبی بین‌المللی است که در شمال غربی ترکیه قرار دارد. این تنگه باریک و طبیعی مرز بین دو قاره آسیا و اروپا است و عامل اتصال دریا سیاه و مرمره می‌باشد. تنگه استانبول را به عنوان باریک‌ترین تنگه جهان نیز می‌شناسند که قابلیت کشتی‌رانی در آن وجود دارد. بیشترین قسمت‌های این تنگه حالت مسکونی دارد و در دو طرف آن بالغ بر 17 میلیون از جمعیت استانبول زندگی می‌کنند. هر چه از زیبایی این تنگه بگوییم کم است.

ادامه مطلب
گالاتا کناک

از دیرباز استانبول در بین گردشگران و جهانگردان از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و این شهر هیچ فصلی خالی از توریست نمی باشد. یکی از اماکنی که در هر گوشه از این شهر زیبا می توان مشاهده کنید کافه و رستوران است. یکی از معروف ترین کافه های استانبول کافه گالاتا کناک نام دارد. این کافه توسط خانواده آکی اداره می شود، قبل از تاسیس این کافه خانواده آکی یک فروشگاه شیرینی فروشی را اداره می کردند که به شیرینی ها و کیک های لذیذش معروف بود. 

ادامه مطلب
بشیکتاش

یکی از قدیمی ترین محله های استانبول، منطقه بشیکتاش است. بشیکتاش در زبان ترکی به معنی گهواره سنگی می باشد. همه ساله گردشگران زیادی از این منطقه تاریخی بازدید کرده و از فضای سنتی و تاریخی آن نهایت لذت را می برند. با ما همراه باشید تا بیشتر با جاذبه های دیدنی این منطقه آشنا شویم.

ادامه مطلب
موزه معصومیت

کشور ترکیه، کشوری با قدمت طولانی و همچنین تاریخی شگفت انگیز می باشد که در گوشه به گوشه ی آن می توان شاهد این فرهنگ و تمدن بود. استانبول که پایتخت این کشور است دارای جذابیت های منحصر به فردی می باشد که تلفیقی از آثار تاریخی و فرهنگی  طبیعی است. 

ادامه مطلب
جنگل بلگراد

شهر استانبول در ترکیه، با طبیعت سرسبز و آب و هوای مطبوع خود همه ساله گردشگران بسیاری را به سوی خود می کشاند. اگر شما هم علاقه مند به گردش در طبیعت و لذت بردن از هوای آزاد هستید، توصیه می کنیم حتما به جنگل بلگراد در استانبول سری بزنید.

ادامه مطلب
مراکز خرید ارزان

. با توجه به اقتصاد کشورها و زندگی فعلی مردم، ارزان‌ترین مراکز خرید مورد اهمیت و توجه بسیاری از اشخاص قرار دارد. در این مقاله به ارزان‌ترین مراکز خرید استانبول (کلان شهر کشور ترکیه)، به خصوص اوت لت‌های استانبول می‌پردازیم.

ادامه مطلب
اوت لت های استانبول

یکی از جذاب ترین بخش های سفر به استانبول خرید و گشت و گذار در مراکز خرید و اوت لت های استانبول است. بسیاری از برند های مطرح دنیا که قیمت های بالایی دارند در تغییر فصل و یا زمانی که سایزبندی ناقصی دارند با قیمت مناسب تری در اوت لت ها عرضه می شوند. در مناطق مختلف ترکیه و استانبول نیز اوت لت های مختلفی وجود دارد که این اجناس را به فروش می رسانند.

ادامه مطلب
بازار استانبول

استانبول با جاذبه های تاریخی و گردشگری مراکز خرید بسیاری دارد که مردم نه به دلیل ارزان بودن، بلکه به دلیل تنوع، آن را برای خرید انتخاب می کنند. مراکز خرید پوشاک زنانه، مردانه، بچگانه و... در این شهر وجود دارند که با قیمت های مقرون به صرفه و تنوعی فوق العاده پوشاک و دیگر کالاها را در اختیار مسافران قرار می دهند.

ادامه مطلب
یکشنبه بازار

یکشنبه بازار استانبول از بهترین مکان‌های استانبول برای خریدی ارزان هستند.شما می توانید از اولین روز هفته یعنی شنبه تا جمعه، بازارهای مختلفی را در سراسر استانبول مشاهده کنید.

ادامه مطلب
جمعه بازار

 بازارهای محلی استانبول می توان به بازار فندق زاده،  بازار کادیکوی و بازار فاتح اشاره کرد.  با توجه به اینکه هر یک از این بازارهای هفتگی استانبول دارای شرایط و ویژگی های خاص مربوط به خود هستند تصمیم داریم تا در ادامه به طور مفصل هر یک از این بازارهای هفتگی را به شما عزیزان معرفی کنیم.

ادامه مطلب
مرکز خرید اولیویوم

مرکز خرید اولیویوم استانبول مرکز خریدی است که در سال 2000 افتتاح شده و امروزه یکی از مراکز خرید محبوب در میان افرادی که به دنبال کالاهای لوکس نیستند تبدیل شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا با مرکز خرید اولیویوم بیشتر آشنا شوید.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا قصد سفر به استانبول را دارید و به دنبال یک زمان مناسب هستید؟ بهتر است بدانید استانبول به اندازه‌ای جاذبه و مکان گردشگری دارد که هر زمان که به آنجا بروید، زمان مناسب به شمار می‌آید.

ادامه مطلب
منطقه عمرانیه

منطقه عمرانیه منطقه ای در شهر استانبول است که در غرب این محل منطقه اسکودار، در جنوب آن آتاشهیر، در شرق آن منطقه شنجاق تپه و در شمال آن منطقه چکمه کوی قرار دارد. در سرشماری اخیر که در استانبول انجام گرفته است، منطقه عمرانیه استانبول به عنوان اولین منطقه پرجمعیت حساب می‌شود. این منطقه به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در منطقه عمرانیه استانبول روستا نشینی نیز وجود دارد. مراکز خرید این منطقه نیز از شهرت بالایی بهره می‌برند.

ادامه مطلب
مترو

خط زیر زمینی حمل مسافر در استانبول، بعد از سیستم حمل و نقل زیرزمینی لندن که در سال ۱۸۶۳ افتتاح شد. دومین سیستم حمل و نقل زیر زمینی مسافر در سطح جهان می‌باشد. مسافران این خط می‌ توانند در عرض ۹۰ ثانیه مسافت بین گالاتا تا بی‌ اوغلو را طی کنند.

ادامه مطلب
آب و هوا

دمای شهر استانبول به دلیل موقعیت جغرافیایی بسیار متغیر بوده. ممکن است در روز شاهد افزایش یا کاهش ناگهانی دما باشیم. آب و هوای این شهر به شدت متغیر و از آنجایی که این شهر بسیار بزرگ و پهناور می باشد، در تمام فصل ها متفاوت است ، و در مناطق مختلف شهر، آب و هوای مشابه را شاهد نخواهید بود.

ادامه مطلب
مدارک لازم سفر

ترکیه یکی از توریست پذیرترین کشورها است که به دلیل جاذبه های متنوع، سالانه مسافران بسیاری به سمت خود جذب می کند. برای سفر به ترکیه به مدارکی نیاز دارید و باید قبل از هر چیزی به فکر آماده کردن آن ها باشید. اولین چیزی که باید به همراه داشته باشید پاسپورت است.

ادامه مطلب
ویژگی های استانبول

استانبول را یکی از مهم ترین مراکز گردشگری منطقه خاورمیانه و اروپای شرقی می دانند، در همین راستا سعی کردیم تا در این مطلب این شهر بسیار مهم را با کلان شهر تهران مقایسه کنیم. با ما همراه باشید تا به بررسی تهران و استانبول پرداخته و در رابطه با پارامترهای مختلف در این دو شهر صحبت کنیم.

ادامه مطلب
ساعت ایران و ترکیه

اختلاف ساعت ایران و ترکیه برای همه هموطنانی که با کشور ترکیه در ارتباط هستند مهم است. از آنجایی که کشور ترکیه یکی از همسایگان ایران می باشد در سال های اخیر بسیار مورد توجه توریستان و گردشگران ایرانی قرار گرفته است و همواره یکی از اولویت ها برای سفر با تور بوده است، از این رو با توجه به حجم مسافرانی که از ایران به ترکیه سفر می کنند اختلاف ساعت این دو کشور بسیار مهم می باشد، قرارهای کاری نیز می تواند بر مهم بودن این اختلاف ساعت بیافزاید.

ادامه مطلب
واحد پول

واحد پول ترکیه  لیر می باشد.از سال 2004 به دلیل تورم شش صفر از لیر ترکیه کاسته شد. کروش (قروش) نام زیر واحد لیره ترک است. اگر برای سفر به ترکیه آماده می شوید و قصد خرید لیر ترکیه و اطلاعات در خصوص قیمت لیر ترکیه هستید تا پایان همراه ما باشید تا واحد پول ترکیه را شناخته و ارز این کشور را به همراه خود داشته باشد تا بتوانید هنگام خرید ، گردش و تفریح و در  رستوران های با خیال راحت غذا سفارش دهیدو با ارز رایج کشور ترکیه هزینه ها را پرداخت نمائید.

ادامه مطلب
جاهای دیدنی

سالانه گردشگران بسیاری به شهر استانبول سفر می کنند و این شهر یکی از توریستی ترین شهر های موجود در کشور ترکیه به شمار می آید، توریستی و پر گردشگر بودن استانبول عوامل مختلفی دارد که یکی از آن ها وجود جاذبه های گردشگری متعدد در این شهر می باشد، در ادامه این بخش از سایت لحظه آخر قصد داریم به معرفی بهترین جاهای دیدنی استانبول بپردازیم، اگر قصد سفر به این شهر را دارد و یا از علاقمندان به گردشگری هستید مطالعه این مقاله می تواند برایتان مفید واقع شود.

ادامه مطلب
شهربازی

شهربازی‌های ترکیه از بهترین و هیجان‌انگیزترین مکان‌هایی است که می‌توانید با فرزندانتان به آن جا بروید و تجربه سفرتان را بهتر کنید.

ادامه مطلب
سوغات

به طور کلی از معروف ترین سوغات استانبول می توان به چای ترکی، خوراکی های ترکیه ‏ای، سنگ چشم زخم ، ادویه جات ترکی، لامپ ها تزئینی و غیره اشاره کرد که در این ‏مقاله هر یک از آن ها را به اختصار شرح می دهیم. 

ادامه مطلب
دیدنی ها

ایا صوفیه :  ساختمان زیبای ایا صوفیه در سال 532 میلادی در دوره ی امپراطوری بیزانس و به دستور امپراتور ژوستینین اول بنا گردید که این بنا حکم  بیانگر هدف متکبرانه ای که نشان دهنده ثروت ، قدرت و توانایی فنی این امپراطوری نشان می داد ساخته شد. به گونه ای که نواحی تخت پادشاهی به عنوان مرکز دنیا شناخته شده بود. پس از این که سپاه عثمانی قسطنطنیه را تسخیر کرد ای کلیسا به مسجد تبدیل شد و در آخر در قرن بیستم میلادی به موزه تبدیل شد.

ادامه مطلب
خوراکی های خیابانی

سیمیت اگر آمریکایی ها با لیوان های سلولز حاوی قهوه در حال رفتن به سرکار می شناسند ، نماد مردم استانبول در ساعت های اولیه روز نان سیمیت پیچیده شده در کاغذ و چای کمر باریک می باشد.البته گردشگران تور استانبول توجه داشته باشند که نان سیمیت را در تمامی مدت می توانند از گاری ها و نانوایی ها تهیه کنند.

ادامه مطلب
خدمات ALL هتل

هتل های ALL و UALL به هتل های لوکسی گفته می شود که دارای امکانات رفاهی و تفریحی بسیار زیادی هستند و با جذابیت های گوناگون به اندازه ای شما را سرگرم می کنند که حتی فرصت نمی کنید برای گشت و گذار به سطح شهر بروید. در این هتل ها همه نوع نوشیدنی، غذا، میان وعده، دسر و خوراکی وجود دارد که مسافران می توانند به صورت رایگان از آن ها بهره ببرند

ادامه مطلب
تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است

lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84

امتیاز 5 از 5 | از بین 150 کاربران به تورها