مناسبت ها

در تمامی کشورها آیین و مناسبت های خاصی وجود دارد که ریشه این مناسبت ها را می توان از تاریخ و ادوار مختلف آن ها شناخت. در طول سال تاریخ و زمان های ویژه ای وجود دارد که مردمان در آن روز به انجام کار های خاصی می پردازند. در پشت هر مناسبت فلسفه ی عمیق و خاصی وجود دارد که برای دانستن آن ها باید دست به دامان تارخ شد. مناسبت های هر کشور میتواند مخصوص و خاص آن کشور بوده و در همان منطقه، توسط مردم همان کشور برگزار شود. البته مناسبت هایی نیز وجود دارند که در بیشتر نقاط دنیا عمومی بوده و در کشور های مختلف به صورت هماهنگ برگزار شوند. علت و فلسفه برگزاری اغلب مناسبت ها ریشه در عقاید و مذهب مردم دارد.