سفارت

سفارت، به عنوان نمایندگی یک کشور در کشور دیگر به صورت دائم یا موقت شناخته می شود. سفارت ها مکان هایی می باشند که گاهی محل اقامت سفیر یا نمایندگان دولت های دیگر در این مکان ها می شوند. بر اساس "قرارداد وین" در مورد روابط سیاسی سفارت خانه ها، بایگانی، اسناد سفارت ها، و همچنین محل اقامت ماموران از مصونیت سیاسی برخوردار می باشند. این موضوع این معنا را دارد که کشور میزبان باید تمامی تدبیر های لازم برای محافظت از مکان های دیپلمات در برابر تجاوز و خرابکاری را در دستور کار خود قرار دهد و در حفظ امنیت این مکان ها کوشا باشد. بر خلافی این باور عمومی که سفارت های هر کشور جز قلمرو آن کشور محسوب می شوند باید بدانید که این موضوع صحیح نبوده و این مکان ها تنها از اجرای برخی از قوانین محلی در محدوده ی خود معاف می باشند. اما این نکته را هم بدانید که حمله به سفارت یک کشور می تواند به عنوان تجاوز به خاک آن کشور به حساب آید. مامورین کشور میزبان بدون کسب اجازه از مسئول سفارت حق ورود به این مکان را ندارند.